Trang nhất » Tin Tức » HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

This is an example of a HTML caption with a link.

THCS BÌNH MINH

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018

Thứ ba - 17/10/2017 10:40
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; Căn cứ hướng dẫn số 1420/SGD&ĐT- TTr ngày 16/9/2016 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ; Căn cứ kế hoạch số 35/KH-PGDĐT ngày 29/9/2017 của Phòng Giáo dục & Đào tạo v/v chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra năm học 2017 - 2018; Căn cứ kế hoạch năm học 2017-2018 của trường THCS Bình Minh; Trường THCS Bình Minh xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
          - Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục; tăng cường lỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực  hiện nhiệm vụ năm học.
          - Đảm bảo tốt việc chấp hành chính sách, pháp luật về giáo dục; xem xét khắc phục ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, khen chê kịp thời, xử lý cần thiết để tổ chức quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục. Ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm các quy định của nhà nước, của tập thể, cá nhân trong nhà trường. Giúp cá nhân, các bộ phận thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm học nhất mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục.
- Phát hiện nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đơn vị, cá nhân và các bộ phận.
2. Yêu cầu
          - Công tác kiểm tra là một hoạt động thường xuyên của hiệu trưởng nhà trường; là chức năng thiết yếu của công tác quản lý. Công tác kiểm tra nội bộ nhằm giúp thủ trưởng đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp, biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra, góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường.
          - Công tác kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng trong nhà trường. Đối với giáo viên, thông qua việc kiểm tra, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân, từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để hiệu trưởng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy các cá nhân, tập thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiệu trưởng tự kiểm tra và tự điều chỉnh kế hoạch, quá trình công tác, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà trường.
       - Công tác kiểm tra nội bộ  được thực hiện trên nguyên tắc: Thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước ) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hoá các hoạt động, các thông tin quản lý nhà trường để ban kiểm tra nội bộ kiểm tra, để ban thanh tra nhân dân giám sát).
       - Công tác kiểm tra nội bộ trước hết là công tác tự kiểm tra của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, các loại hồ sơ sổ sách theo qui định để tự điều chỉnh, hoàn thiện cá nhân, tổ chức mình.
- Tất cả các nội dung kiểm tra nội bộ đều được lập biên bản, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. Hồ sơ sổ sách về công tác kiểm tra được bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo qui định của điều lệ, qui chế.
II. NHIỆM VỤ
1. Ban kiểm tra nội bộ trường học tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ. Từng bước nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, trước hết là các thành viên ban kiểm tra nội bộ về các quy định trong quản lý nhà nước về giáo dục, góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.
2. Ban kiểm tra nội bộ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ sát thực tiễn, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và có tác dụng thúc đẩy các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
3. Dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của hiệu trưởng, ban kiểm tra nội bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra theo kế hoạch, đảm bảo đầy đủ các nội dung kiểm tra, thực hiện đúng mục tiêu; tránh bệnh hình thức, đối phó, không hiệu quả.
4. Ban kiểm tra nội bộ phối kết hợp chặt chẽ với ban thanh tra nhân dân để giải quyết kịp thời các nội dung liên quan; kiến nghị thủ trưởng đơn vị, đại diện các tổ chức đoàn thể xử lý đúng thẩm quyền kết quả kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở các hạn chế, thiếu sót.
5. Định kỳ đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra nội bộ cho những năm tiếp theo.
III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA
1.     Đối tượng kiểm tra
       - Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và  học sinh
       - Các tổ, nhóm bộ môn, các ban, theo theo chức năng nhiệm vụ.
       - Các khối, lớp…                     
       2. Nội dung kiểm tra              
       2.1. Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng
       - Xây dựng, phổ biến, triển khai kế hoạch, tổ chức, thực hiện nhiệm vụ năm học.
       - Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
       - Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh: Quản lý số lượng, chất lượng; đánh giá xếp loại học sinh, khen thưởng, kỷ luật…
       - Công tác chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp đội ngũ, quy hoạch, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng; giáo dục  lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
       - Công tác XHH GD, dạy thêm, học thêm.
       - Thực hiện quản lý thu, chi học phí, các nguồn lực tài chính.
       - Thực hiện ketes luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.
       2.2. Kiểm tra hoạt động của tổ nhóm chuyên môn, đoàn thể
       - Tổ chuyên môn
       +  Công tác quản lý của tổ trưởng.
       + Hồ sơ tổ chuyên môn: Kế hoạch tổ, nghị quyết, thực hiện chuyên đề, các kì thi, cuộc thi.
       + Nề nếp chuyên môn: Sinh hoạt chuyên môn, duyệt đề, chấm bài, dự giờ..
       + Chất lượng tổ chuyên môn.
          - Hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, công tác đội
+  Công tác quản lý
+ Hồ sơ đoàn thể: Kế hoạch, nghị quyết.
+ Nề nếp sinh hoạt.
+ Kết quả hoạt động
       2.3. Kiểm tra nhà giáo ( Có phụ lục kèm theo)
Trong  năm học, nhà trường tổ chức kiểm tra các giáo viên như sau:
       * Nội dung kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo gồm:
       - Thực hiện nề nếp chuyên môn:
       + Kế hoạch công tác cá nhân (bao gồm kế hoạch năm học, học kỳ và hàng tháng thể hiện những công việc cần làm, các giải pháp, kết quả đạt được)
       + Giáo án ( sổ tay lên lớp)
       + Sổ điểm cá nhân;
       + Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn,  dự giờ thăm lớp;
       + Sổ chủ nhiệm ( nếu là giáo viên chủ nhiệm).
       - Kiểm tra giờ trên lớp: Dự giờ 2 đến 3 tiết và một tiết sinh hoạt chủ nhiệm đối với giáo viên có làm công tác chủ nhiệm lớp. Mỗi tiết dạy đều có nhận xét, đánh giá, xếp loại theo qui định của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo.
-  Kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh: Điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra; kiểm tra việc  khảo sát chất lượng; so sánh kết quả học sinh do giáo viên giảng dạy với các lớp khác trong trường (có tính đến đặc thù của đối tượng dạy học).
       2.4. Kiểm hoạt động,  học tập của học sinh
       - Kiểm tra học sinh: ý thức học tập, phương pháp học tập, khả năng tiếp thu kiến thức, thực hành, kết quả học tập, ý thức tự quản, nhận thức, rèn luyện đạo đức, tác phong…
       - Kiểm tra tập thể lớp học sinh: Nề nếp, kết quả, sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; Sinh hoạt tập thể, các phong trào thi đua các cuộc vận động, việc xây dựng các tổ nhóm, cá nhân điển hình…
       2.5. Kiểm tra hoạt động nhiệm vụ của nhân viên ( có phụ lục danh sách kèm theo)
 Nội dung kiểm tra hoạt động nhiệm vụ nhân viên gồm:
-         Việc thực hiện các quy chế chuyên môn thể hiện qua hệ thống sổ sách.
+ Cơ sở vật chất gồm:  Phòng học, bàn ghế, xác định giá trì tài sản, tiêu chuẩn vệ sinh học đường.
+ Thư viện, phòng thí nghiệm, phòng truyền thống, ... đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ dạy học.
+ Kiểm tra các thiết bị dạy học gồm: Các đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo; các phương tiện kỹ thuật dạy học khác.
+ Kiểm tra quá trình công tác.
          2.6. Kiểm tra tài chính
- Kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tài chính trong nhà trường.
- Kiểm tra chứng từ thu, chi, sổ sách kế toán.
- Kiểm tra quỹ kết tiền mặt
3.Thời gian, số lần kiểm tra
3.1. Đối với giáo viên:
- Tổ chuyên môn tối thiểu 01 lần/giáo viên/tháng và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu.
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tối thiểu 01 lần/giáo viên/học kỳ và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu.
3.2. Đối với nhân viên:
- Tổ kiểm tra 01 lần/tháng và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu.
- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng kiểm tra 02 lần/năm và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu.
Trong năm học tất cả giáo viên nhân viên đều được kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách cá nhân.
       4. Kiểm tra các chuyên đề
a)     Tổ chức kiểm tra các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục với các chuyên đề sau:
STT Đối tương kiểm tra Tên chuyên đề Môn/ Tiết/Bài/KQ Thời gian thực hiện Chủ thể KT
1 TPT Đội - Tăng cường hoạt động NGLL Chào cờ Tháng 11/2017 Đ/c Thu Liễu
2 GVCN - Giáo dục đạo đức học sinh thông qua tiết sinh hoạt tập thể và truy bài 15’ đầu giờ. SH Lớp, truy bài, SHTT Tháng 02/2018 BGH
3 GV - Đổi mới kiểm tra, đánh giá (đối với các bài kiểm tra ĐK, HK). Bài, KQ KT Tháng
12/2017
05/2018
TTCM
BGH
       b) Kiểm tra thực hiện “3 công khai” theo qui định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bô Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân: Công khai công chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính.
       c) Kiểm tra việc thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong quản lý và giảng dạy (việc cập nhất các thông tin trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, sử dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý, việc giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên…).
       d) Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán (theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính); việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do nhân dân, phụ huynh, các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ định kỳ vào cuối tháng 5 và cuối tháng 12 và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu.
e) Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành với các nội dung: việc thành lập ban chỉ đạo; công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, chế độ thông tin báo cáo, định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm…
f) Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm theo công văn số 61/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai v/v ban hành qui định về dạy thêm học thêm, Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 7/5/2014 của UBND tỉnh v/v  sửa đổi bổ sung một số điều của quy định dạy thêm học thêm trên địa bản tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định 61/2012; Công văn 1349/SGD&ĐT – KHTC ngày 04/09/ 2015 về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu tại các cơ sở  giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
g) Kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN); Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) với các nội dung: Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN, Luật THTKCLP và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật; công tác xây dựng kế hoạch thực hiện PCTN,THTKCLP; việc xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn; thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị; sử dụng kinh phí, phương tiện, văn phòng phẩm; chế độ học tập, nghiên cứu; hội nghị, hội thảo…
h) Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo nội dung, chương trình.
i) Kiểm tra việc triển khai thực hiện các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông.
k) Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh lớp 6, xét công nhận tốt nghiệp THCS.
IV. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI.
Sau khi tiến hành kiểm tra các nội dung trên, ngoài việc nhận xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm một cách kỹ lưỡng, đưa ra các kiến nghị, đề xuất các nội dung cho đối tượng kiểm tra… nhà trường xếp loại mức độ hoàn thành các nội dung theo 4 mức: Tốt, Khá, Trung bình, Kém. Phân loại giáo viên sau đánh giá thành 04 loại: Loại Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém.
* Các căn cứ
- Công văn số 620/SGD&ĐT- GDtrH ngày 25/5/2017 của Sở giáo dục và đào tạo về việc đánh giá và xếp loại giờ dạy ở bậc trung học.
- Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 về việc Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.
- Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 về việc Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông. Công văn Số:  1359/SGD&ĐT-TCCB ngày 18/10/2012 Của Sở GS & ĐT V/v Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Chuẩn
- Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành qui định Chuẩn Hiệu trưởng trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Công văn Số:  1361/SGD&ĐT-TCCB ngày 18/10/2012 Của Sở GS & ĐT V/v Hướng dẫn đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng trường trung học theo Chuẩn
       V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học (có QĐ kèm theo).
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ.
- Ban kiểm tra nội bộ tham mưu, cùng hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học, gửi kế hoạch về phòng giáo dục và đào tạo theo kế hoạch.
- Công khai kế hoạch đã được duyệt cho toàn thể hội đồng trường.
- Cụ thể hoá kế hoạch, tổ chức hướng dẫn nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện kế hoạch cho ban kiểm tra nội bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể, định hướng công việc cho từng thành viên ban kiểm tra nội bộ.
3. Các thành viên ban kiểm tra nội bộ tìm hiểu các văn bản pháp quy, các quy định, hướng dẫn của các cấp để có căn cứ đối chiếu khi kiểm tra.
4. Tổ chức thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Ban kiểm tra nội bộ cụ thể hoá kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học bằng việc lập kế hoạch cụ thể cho từng tháng (theo thời gian), theo từng đợt (theo quy mô, nội dung). Mỗi nội dung kiểm tra nhất thiết phải lập biên bản kiểm tra để làm căn cứ đánh giá, lưu trữ hồ sơ.
5. Hàng tháng, đưa nội dung đánh giá công tác kiểm tra nội bộ vào chương trình công tác, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch cho sát thực tế. Cuối học kì và cuối năm học báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trước hội đồng trường và gửi báo cáo về phòng giáo dục và đào tạo theo quy định.
6. Xử lý kết quả, thống kê, báo cáo kịp thời công tác kiểm tra nội bộ. Lưu trữ đầy đủ hồ sơ của nhà trường.
7. Quy định về thời gian thông tin báo cáo :
- Các tổ chuyên môn nộp kế hoạch và kết quả kiểm tra (hồ sơ kiểm tra) về trường vào cuối của tháng theo quy định.
- Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trong tổ cuối năm học.
Trên đây là Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2017- 2018. Công tác kiểm tra nội bộ là yêu cầu bắt buộc, đề nghị các tổ triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc cần báo cáo BGH để được giải quyết./.
 
Nơi nhận:
-          Phòng GD&ĐT (báo cáo);
-          Chi bộ, BGH;
-          Thành viên Ban kiểm tra nội bộ;
-          Công đoàn;
-          Website trường;
-          Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
           Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CỤ THỂ
 
Tháng Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra Chủ thể kiểm tra, giám sát
9/2017 - Kiểm tra thư viện, thiết bị , y tế, TV, TB, TN. - Cán bộ thư viện, thiết bị, y tế, TB, -  BGH
- Các khoản thu và chi tuyển sinh lớp 6. - Hiệu trưởng, kế toán. - Trưởng ban TTND.
10/2017 - Kiểm tra thường xuyên. - Giáo viên, NV. -BGH+Tổ trưởng.
- Kiểm tra HHĐSP nhà giáo. -  CĐ: Đ/c V Phương, Nhường
- TD: Đ/c Nghị, Phượng
- TTCM
- Kế hoạch tổ chuyên môn, hồ sơ, sổ sách.
 
- Tổ CM - BGH
11/2017 - Kiểm tra thường xuyên.
 
- Giáo viên, NV, HS -BGH+Tổ trưởng, GV
- Kiểm tra HHĐSP nhà giáo, NV, HS - TD: Đ/c Sắc, Phượng
- CĐ: Đ/c Huệ, Liễu, Hường
- BGH
- Ban KT NB
- TTCM
- Kiểm tra dạy thêm, học thêm - Giáo viên - Ban KT NB
- Tăng cường hoạt động NGLL -  TPT - P HT
12/2016 - Kiểm tra thường xuyên. - Giáo viên, NV. -BGH+Tổ trưởng.
Kiểm tra HHĐSP nhà giáo, - TD: Đ/c  Yến, 01 lớp HS
- CĐ: Trần Tâm, Hoàn
- TTCM
- Kiểm tra thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán.
- Kiểm tra tài sản hoàn thành chậm nhất ngày 31/12/2017
- Công tác văn phòng, y tế
- Kế toán: đ/c
 
 
- CSVC, thiết bị : Đ/c Huy, An
 
 
- Đ/c Nhung
- Ban kiểm tra NB
- Ban thanh tra nhân dân
  - Đổi mới kiểm tra, đánh giá (đối với các bài kiểm tra ĐK, HK). - GV, HS - BGH
- TTCM
01/2017 - Kiểm tra thường xuyên.
- KT Hồ sơ sổ sách GV, NV cuối học kỳ.
- Giáo viên - Ban KT Nội bộ
- Kiểm tra thực hiện 3 công khai. Phòng chống tham nhũng. - Văn phòng, kế toán, BGH.
 
- Ban thanh tra nhân dân
02/2018 - Kiểm tra thường xuyên.
- KT Hồ sơ sổ sách GV, NV cuối học kỳ.
- Giáo viên - Ban KT Nội bộ
- Kiểm tra thường xuyên
 
- Giáo viên
 
- BGH+Tổ trưởng
- Kiểm tra HHĐSP nhà giáo, - TD: đ/c Như
- CĐ: đ/c H. Tâm, T. Phương
- TTCM
Giáo dục đạo đức học sinh thông qua tiết sinh hoạt tập thể và truy bài 15’ đầu giờ. - GVCN - BGH
- TPT
3/2018 - Kiểm tra thường xuyên
 
- Giáo viên
 
- BGH+Tổ trưởng
- Kiểm tra HHĐSP nhà giáo, NV.
 
- TD: Huyền
- CĐ: đ/c Vân
- Ban kiểm tra NB
- Kiểm tra thường xuyên
 
- Giáo viên
 
- BGH+Tổ trưởng
- Kiểm tra Hồ sơ học sinh 9. - Giáo viên chủ nhiệm 9 - BGH
4/2018 - Kiểm tra thường xuyên
 
- Giáo viên
 
- BGH+Tổ trưởng
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình của GV - Giáo viên TTCM, BGH
- Kiểm tra Hồ sơ học sinh 9. - GVCN - BGH
- Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động (CĐ, Đội)
- Công tác văn phòng
- CTCĐ, BT đoàn
- CĐ: Hương,
- Đ/c Nhung
- Ban kiểm tra NB
5/2018 - Kiểm tra thường xuyên.
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách GV cuối năm
- Giáo viên
 
- BGH+Tổ trưởng
Đổi mới kiểm tra, đánh giá (đối với các bài kiểm tra ĐK, HK). - Giáo viên - BGH, TTCM
- Kiểm kê CSVC+kiểm tra tài chính cuối năm học. - TD: Kế toán
 
- HT
 
- Kiểm tra xét tốt nghiệp - Hội đồng xét TN - Ban thanh tra ND.
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách GV cuối năm TB, TV. Thiết bị, thư viện
 
- PHT
 
 

DANH SÁCH KIỂM TRA GIÁO VIÊN
 
 
STT
 
Họ và tên
Hình thức KT  
CM
Tổ chuyên môn
Toàn diện Chuyên đề
1 Bùi Thị Huệ   X Văn- Sử Văn- Sử- GDCD
2 Trần Thị Thanh Tâm   X Văn- Sử Văn- Sử- GDCD
3 Lã Hồng Minh     Văn Văn- Sử- GDCD
4 Nguyễn Thị Phi Yến     Văn- Sử Văn- Sử- GDCD
5 Nguyễn Thị Liễu   X Toán-Lý Toán- Lý- CN
6 Nguyễn Thị Hoàn   X Toán-Lý Toán- Lý- CN
7 Hoàng Thị Minh Tâm X   Toán-Lý Toán- Lý- CN
8 Lê Thị Khánh Vân   X Toán-Lý Toán- Lý- CN
9 Lê Nguyễn Việt Phương X   Toán-Lý Toán- Lý- CN
10 Bùi Văn Nghị   X Tin Toán- Lý- CN
11 Bùi Thanh Nhường   X CN Toán- Lý- CN
12 Hoàng Thị Hồng Sắc   X Địa Sinh- Hóa- Địa- Môn chung
13 Hoàng Thu Huyền   X TD Sinh- Hóa- Địa- Môn chung
14 Nguyễn Thị Thiên Hương X   Âm nhạc Sinh- Hóa- Địa- Môn chung
15 Vũ Thị Như   X Tiếng Anh Sinh- Hóa- Địa- Môn chung
16 Đoàn Thu Hường X   Tiếng Anh Sinh- Hóa- Địa- Môn chung
17 Nguyễn Thị Thu Phương X   Toán- Lý Toán- Lý- CN
18 Tống Thị Phượng X   Sinh- Hóa Sinh- Hóa- Địa- Môn chung
 
 DANH SÁCH KIỂM TRA NHÂN VIÊN
 
 
STT
 
Họ và tên
Hình thức kiểm tra  
CM
Tổ chuyên môn
Toàn diện Chuyên đề
1 Nguyễn Thị Nhung   X VT- y tế Văn phòng
2 Sầm Văn Huy   X Thiết bị, thư viện Văn phòng
3     X Kế toán Văn phòng
4 Nguyễn Bình An   X Bảo vệ Văn phòng
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguồn tin: Trường THCS Bình Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

HỌC TẬP TẤM GƯƠNG BÁC HỒ

LIÊN KẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 208

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 352

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 400557